top of page

Mga emergency

Narito ang ilang halimbawa ng mga bagay na nangyari sa Kings County. 
Taking Notes

LOKAL NA EMERGENCY DAHIL SA PAGKALAT NG NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Noong Marso 17, 2020, naglabas ang Kings County ng emergency proclamation dahil sa pagkalat ng novel coronavirus disease (COVID-19). Ang resolusyon ay naka-link sa pamagat sa itaas. Mangyaring tingnan ang webpage ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Kings County para sa kasalukuyang impormasyon tungkol sa coronavirus sa Kings County. 

LOKAL NA EMERGENCY DAHIL SA PAG-IIPON NG HAYOP

Noong Agosto 20, 2020, naglabas ang Kings County ng emergency proclamation para sa hurisdiksyon bilang resulta ng patuloy na akumulasyon ng mga bangkay ng hayop. Ang proklamasyon na ito ay nagresulta sa pagsasabatas ng mga pamamaraan ng pagtatapon ng emerhensiya ng mga hayop upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at kaligtasan ng komunidad sa panahon ng emerhensiya. I-click ang link sa itaas para basahin ang buong proklamasyon. Available din ang press release para sa proklamasyon dito.

 LOKAL NA EMERGENCY DAHIL SA PAG-IIPON NG MGA BANGKAY NG HAYOP

Noong Pebrero 26, 2020, naglabas ang Kings County ng emergency proclamation para sa hurisdiksyon upang payagan ang mga alternatibong paraan ng pagtatapon ng mga bangkay ng hayop sa panahon ng pansamantalang pagsasara ng isang lokal na pasilidad sa pag-render. Ang buong resolusyon ay naka-link sa pamagat sa itaas. Available din ang press release para sa proklamasyon dito. Ang proklamasyong ito ay winakasan  noong Marso 17, 2020, ng Kings County Board of Supervisors. I-click ang link para basahin ang Resolution Pagsususpinde ng Lokal na Emergency Dahil sa Pag-iipon ng mga Bangkay ng Hayop.

LOKAL NA EMERGENCY DAHIL SA PAG-IIPON NG HAYOP

Noong Hunyo 29, 2017, naglabas ang Kings County ng emergency proclamation para sa hurisdiksyon bilang resulta ng patuloy na akumulasyon ng mga bangkay ng hayop. Ang proklamasyon na ito ay nagresulta sa pagsasabatas ng mga pamamaraan ng pagtatapon ng emerhensiya ng mga hayop upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at kaligtasan ng komunidad sa panahon ng emerhensiya. I-click ang link sa itaas para basahin ang buong proklamasyon. 

Ang proklamasyong ito ay winakasan noong Hulyo 11, 2017 ng Kings County Board of Supervisors. I-click ang link para basahin ang  Resolusyon sa Pagsususpinde ng Lokal na Emergency Dahil sa Pag-iipon ng Mga Hayop

LOKAL NA EMERGENCY DAHIL SA MGA KONDISYON NG DROUGTH SA KINGS COUNTY

Noong Marso 6, 2012, ang Lupon ng mga Superbisor ng Kings County ay nagpahayag ng isang lokal na emerhensiya dahil sa mga kondisyon ng tagtuyot sa Kings County. I-click ang link sa itaas para basahin ang huling proklamasyon na ginawa noong Hunyo 11, 2017. Ang proklamasyong ito ay winakasan noong Agosto 8, 2017. I-click ang link para basahin ang Resolusyon sa Pagsususpinde ng Lokal na Emergency Dahil sa mga Kondisyon ng Tagtuyot

LOKAL NA EMERGENCY DAHIL SA MGA KONDISYON NG BAHA SA KINGS COUNTY

Noong Pebrero 17, 2017, ang Lupon ng mga Superbisor ng Kings County ay nagpahayag ng isang lokal na emerhensiya dahil sa mga kondisyon ng baha sa Kings County dahil sa labis na pag-ulan at nagresultang mga epekto sa tubig baha. Ang mga karapat-dapat na entity na dumanas ng mga pinsala sa panahon ng bagyo sa taglamig ng Pebrero ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa emerhensiya at nakikipagtulungan sa Kings County, ang Opisina ng Mga Serbisyong Pang-emergency ng Gobernador ng California, at ang Federal Emergency Management Agency upang makakuha ng pinansyal at administratibong tulong para sa mga aktibidad na isinagawa sa tugon sa emergency. Ang proklamasyong ito ay winakasan noong Agosto 8, 2017. I-click ang link para basahin ang Resolusyon sa Pagsususpinde ng Lokal na Emergency Dahil sa Mga Kondisyon ng Baha 

bottom of page