top of page

MGA RESOURCES

Checklist

CDC/ATSDR Social Vulnerability Index

Ang kahinaan sa lipunan ay tumutukoy sa mga potensyal na negatibong epekto sa mga komunidad na dulot ng panlabas na stress sa kalusugan ng tao. Kabilang sa mga ganitong stress ang natural o dulot ng tao na mga sakuna, o paglaganap ng sakit. Ang pagbabawas ng kahinaan sa lipunan ay maaaring mabawasan ang pagdurusa ng tao at pagkawala ng ekonomiya.

Gumagamit ang CDC/ATSDR Social Vulnerability Index (CDC/ATSDR SVI) ng 15 variable ng census ng US upang matulungan ang mga lokal na opisyal na matukoy ang mga komunidad na maaaring mangailangan ng suporta bago, habang, o pagkatapos ng mga sakuna.

Climate Change at Health Vulnerability Indicators para sa California (CCHVIs)

Isang interactive na data visualization platform. 

CDPH CalBRACE Adaptation Toolkit

Public Health Adaptation Planning—Isang proseso upang matukoy at masuri ang mga panganib sa kalusugan mula sa malamang na pagbabago ng klima, at ang kahinaan ng mga tao at lugar na malamang na maapektuhan; upang bumuo ng mga layunin at aksyon sa pagbagay upang mabawasan ang kahinaan at pataasin ang katatagan; at upang magtatag ng isang plano upang ipatupad at subaybayan ang tagumpay ng mga pagkilos sa pagbagay. 

Air Now.gov

Ang AirNow ang iyong one-stop source para sa data ng kalidad ng hangin.​

 

bottom of page